České středohoří

Labská cyklostezka

České Švýcarsko

Praha

Via ferrata Děčín

Příroda, kultura, gastronomie, zážitky, aktivně v Čechách

Kontakt

Enthusia
cestovní kancelář
Labské nábřeží 33,
405 02 Děčín 4

+420 724 006 865
info@enthusia.cz
www.enthusia.cz

 

Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK Enthusia

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu (dále jen SOZ) mezi cestovní kanceláří, Ing. Petra Czastková, CK Enthusia, IČ 88650332, dále jen CK, se sídlem Thunská 32, Děčín 6, 405 02 Děčín a zákazníkem – účastníkem zájezdu. VSP se řídí ustanovením občanského zákoníku.

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Předmětem SOZ je zájezd pořádaný CK Enthusia, uvedený v SOZ a specifikovaný v katalogu CK, nebo jiné služby cestovního ruchu sjednané individuálně. Smluvní vztah vzniká uzavřením SOZ a zaplacením zálohy či plné ceny zájezdu. SOZ musí být uzavřena přímo s CK nebo prostřednictvím obchodního zástupce, který jedná na základě obchodní smlouvy. SOZ musí být uzavřena písemnou formou, za kterou je považováno doručení podepsané smlouvy do CK osobně, poštou, faxem, emailem či jinými elektronickými prostředky. 

Účastníkem zájezdu s nárokem na poskytování služeb se stává zákazník až po podepsání SOZ a zaplacení ceny v plné výši i s případnými příplatkovými službami. Platby ceny je nutno uhradit podle termínů uvedených v SOZ bez dalšího vyzvání. Pokud se tak nestane, je CK oprávněna smluvní vztah zrušit a vyřadit zákazníka ze zájezdu. Zákazník o tom bude vyrozuměn a přijatá záloha snížená o stornopoplatky mu bude vrácena. Platnými doklady účastníka zájezdu jsou SOZ a potvrzení o plné úhradě zájezdu i objednaných příplatkových služeb.

 1. PROGRAM ZÁJEZDŮ

Program zájezdů je uveden u jednotlivých zájezdů v katalogu. CK si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu změnit program, trasu a další sjednané služby v závislosti na objektivních podmínkách (dopravní problémy, počasí, onemocnění, bezpečnost účastníků atp.) CK nesmí změnit zásadní charakter a hlavní rozsah služeb bez dohody se zákazníkem. Změna pořadí programu se nepovažuje za změnu programu.

 1. CENA

Ceny zájezdů včetně popisu zahrnutých služeb jsou uvedeny v katalogu a jsou včetně DPH. Fakultativní služby, které nejsou v SOZ vyjmenovány, nejsou součástí ceny zájezdu.

CK má právo v souladu s ustanovením občanského zákoníku (§2530) zvýšit původní cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení ceny dopravy nebo směnného kursu české koruny v průměru o více než 10 %. V těchto případech bude zvýšena cena zájezdu o prosté vícenáklady CK spojené s dopravou nebo kurzový rozdíl. V případě zvýšení ceny bude zákazníkovi nejdéle jedenadvacet dní před zahájením zájezdu odeslán návrh na změnu smlouvy s uvedením nové ceny. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, může ve lhůtě 5 dnů odstoupit od smlouvy, jinak platí, že se změnou smlouvy souhlasí a je povinen doplatit rozdíl ceny. CK si vyhrazuje právo snížit na poslední chvíli cenu zájezdu tak, aby byla vyšší pravděpodobnost jeho naplnění v případě, že je jeho konání ohroženo z důvodu malého počtu přihlášených. Na takto zlevněné zájezdy již nelze uplatnit žádnou z jinak nabízených slev.

 1. SLEVY

Nároky na slevy uplatňuje zákazník sám při sjednávání SOZ. Slevy nelze uplatnit dodatečně. Slevy se nesčítají. Z katalogových cen jsou poskytovány následující slevy:

Věrnostní sleva: Každý, kdo se v posledních 5 letech zúčastnil zájezdu CK Enthusia, získává slevu na další zájezd ve výši 5 %.

Skupinová sleva: Skupinové slevy jsou uvedeny u katalogových cen zájezdů.

 1. PŘIHLÁŠENÍ A PLATBA

Zákazník se může přihlásit poštou přihláškou z katalogu CK na adrese Petra Czastková - CK Enthusia, Labské nábřeží 307/39, 405 02 Děčín 4 nebo telefonicky + 420 724 006 865, +420 777 499 804, nebo přímo v provozovně, nebo e-mailem na adresu: info@enthusia.cz. Přihlášku lze vyplnit i pro více osob. Za smluvní závazky dalších přihlášek ručí objednatel jako za své vlastní.

Po obdržení přihlášky zašle CK ve dvou kopiích návrh smlouvy o zájezdu spolu se složenkou či pokynem pro zaplacení zálohy a dokladem o pojištění CK, jednu podepsanou kopii odešle zákazník zpět.

Záloha 50 % z ceny zájezdu je splatná do 14 dnů od podepsání smlouvy nejpozději však 30 dnů před zahájením zájezdu. Doplatek 50 % z ceny zájezdu je splatný nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu. V případě, že do odjezdu zájezdu zbývá méně než 30 dnů, hradí se záloha 100 % z ceny zájezdu nejpozději do druhého dne od podepsání SOZ. Při uplatnění některých slev jsou termíny úhrad dle tohoto článku nahrazeny podmínkami uvedenými u jednotlivých slev. Uhrazením zálohy, popř. celé ceny zájezdu, dává zákazník najevo svůj souhlas s obsahem SOZ a všeobecnými smluvními podmínkami. Ve všech případech rozhoduje datum odeslání. Platby lze též provádět na účet Fio banka, č. ú. 2500250195/2010 v CZK, Fio banka 2000250199/8330 pro Slovensko, Fio banka, č. ú. 2000250199/2010 v EUR (přepočet na EUR dle kurzu sdělíme). Zákazník se musí prokázat dokladem o zaplacení při nástupu na zájezd.

 1. INFORMACE K ZÁJEZDU

Zpravidla 3 týdny před odjezdem, nejpozději však 1 týden před odjezdem zašle CK informační dopis k zájezdu. V informačním dopise obdrží zákazník od CK podrobné informace k ubytování, stravování, dopravě a ostatních službách a spojení na kontaktní osobu v případě nesnází. Potřebné poukazy a informační materiály budou zákazníkovi předány při nástupu na zájezd, vyžadují-li to okolnosti, budou mu zaslány spolu s informačním dopisem. Bude-li smlouva uzavřena méně než týden před zahájením zájezdu, budou zákazníkovi předány potřebné informace a poukazy při uzavření smlouvy. 

 1. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOVACÍ PODMÍNKY

Zákazník má právo kdykoliv před zahájením zájezdu zrušit svou účast, a to písemným oznámením. Zrušení účasti nastane okamžikem doručení tohoto oznámení CK. Zákazníkovi bude vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o následující stornovací poplatky. Cenou v tomto odstavci se rozumí katalogová cena bez uplatnění slev.

STORNOVACÍ POPLATKY činí při zrušení zájezdu před odjezdem:

· Více jak 60 dnů 500 Kč

· 60 - 30 dnů 25 % z ceny zájezdu

· 29 - 15 dnů 50 % z ceny zájezdu

· 14 - 3 dny 75 % z ceny zájezdu

· 2 – 0 dnů 100 % z ceny zájezdu

Odhlásí-li se účastník 2 dny a méně před odjezdem, v den odjezdu, nedostaví-li se včas k odjezdu, přeruší-li z vlastní vůle účast na zájezdu během cesty, má-li neplatné nebo neúplné cestovní doklady či zjevně nedostatečné vybavení nepostradatelné pro daný zájezd činí storno 100% z ceny zájezdu.

Stornopoplatky se neplatí, vyšle-li za sebe zákazník plně informovaného náhradníka s platnými cestovními doklady, náležitě vybaveného a připraveného a informuje-li o této skutečnosti prodejnu zájezdů nejpozději 7 dní před odjezdem zájezdu. Za přepis náhradníka je účtováno 500 Kč plus případné již realizované výdaje spojené s účastí osoby, jež se zájezdu rozhodla nezúčastnit.

Chce-li se zákazník přehlásit na jiný zájezd do 60 dnů před odjezdem zájezdu původního, poplatek činí 500 Kč. Po tomto termínu je účtován klasický stornopoplatek z původního zájezdu. Toto platí i při změně termínu téhož zájezdu.

Stornopoplatky se neúčtují, zvýší-li CK Enthusia z objektivních příčin (např. zdražení pohonných hmot, zvýšení směnného kurzu, apod.) katalogovou cenu a zákazník nepřijal návrh změny smlouvy a z tohoto důvodu ve stanoveném termínu zruší svoji účast viz odstavec „Cena“.

 1. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

Zrušení zájezdu ze strany CK může nastat při nedostatečné obsazenosti, při mimořádných okolnostech či porušení některé povinnosti zákazníkem. Pokud není zákazník schopen prokázat zaplacení ceny zájezdu, může CK při odjezdu odstoupit od smlouvy o zájezdu se zákazníkem bez náhrady. Zruší-li CK zájezd ve lhůtě kratší než 20 dní před odjezdem z jiného důvodu než je nedostatečná obsazenost či zásah vyšší moci, bude zákazníkovi uhrazeno penále ve výši 10% z ceny zájezdu..

 1. CESTOVNÍ DOKLADY

Každý účastník zájezdu musí mít platný cestovní doklad. CK nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé v souvislosti s neplatnými cestovními doklady a veškeré náklady z toho plynoucí nese plně účastník.

 1. VĚKOVÉ A ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ

Každý zákazník musí zvážit náročnost zájezdu vzhledem ke své kondici a zdravotnímu stavu a případně svou účast konzultovat se svým lékařem. Děti mladší 15 let se mohou zúčastnit zájezdu pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let. Zákazník je povinen informovat CK předem o své případné nemoci, jež by mohla způsobit jakékoli omezení pro absolvování zájezdu. CK si vyhrazuje právo v tomto případě požádat kteréhokoliv zákazníka o předložení lékařského dobrozdání.

 1. RUČENÍ

CK neručí za nepříznivé následky neodvratitelných přírodních, politických, civilních, dopravních a dalších událostí a stavů, které nemůže ovlivnit. Výlohy a škody vzniklé z těchto případů CK účastníkům nehradí a to ani v případě, že k nim dojde i před termínem odjezdu zájezdu, který je možné v jejich důsledku jako krajní možnost úplně zrušit. V takovém bude zákazníkovi vrácena přijatá záloha, snížená o již prokazatelně realizované výdaje.

CK též neručí za majetek účastníků v případě zničení, poškození, ztráty či krádeže, ani za jejich zdraví. V průběhu zájezdu ale vyvinou průvodci maximální úsilí, aby tato rizika co nejvíce omezili. Účastníci jsou proto povinni dodržovat pokyny ohledně max. přípustné hmotnosti zavazadel a na cyklozájezdech i pokyny týkající se bezpečné přepravy jízdních kol. Škody vzniklé zanedbáním dostatečné ochrany kola proti kontaktu s konstrukcí přívěsu či kolem jiného účastníka nelze přičíst CK Enthusia k náhradě.

 1. POJIŠTĚNÍ

CK je v souladu se zákonem pojištěna proti úpadku u ČPP a.s., toto pojištění je již zahrnuto v ceně zájezdů.

 1. REKLAMACE

Zákazník má právo reklamovat služby, které mu nebyly poskytnuty v plném rozsahu či kvalitě nebo byla-li porušena uzavřená SOZ. Je povinen tak učinit písemně bez zbytečného odkladu u vedoucího zájezdu či na provozovně CK, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - GDPR) uvedených v SOZ pro potřeby CK, a to výhradně za účelem pořádání zájezdu a zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále prohlašuje, že je zmocněn, a tímto uděluje souhlas i jménem dalších osob uvedených na SOZ.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny zájezdy zveřejněné v katalogu CK Enthusia a na www.enthusia.cz, pokud u zájezdu nejsou uvedené jiné podmínky.

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 1. 1. 2019 do vydání nových Všeobecných podmínek.

 

info@enthusia.cz
+ 420 724 006 865
facebook